Information according to E-Commerce-law

Company name

EUROLIFE Insurance Broker Management GmbH  

Address

Schörgelgasse 10, 8010 Graz

T +43-(0)316-207014-0, Fax -200
E-Mail office@eurolife.cc

Registration number

FN 282052 h, Landesgericht für ZRS Graz

Tax registration number        

ATU62813744

Duomenų apsaugos informacija

Šiuo pranešimu informuojame apie tai, kuriuos Jūsų asmens duomenis laikysime ir kaip juos naudosime Jūsų sutartiniu santykiu su mumis (draudimo sutarties) kontekste. Be to, informuosime Jus apie teises, kurios suteikiamos duomenų subjektams pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR), kuris įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d.

Visi draudimo pasiūlyme arba trečiųjų šalių mums pateikti asmens duomenys laikomi ir apdorojami poreikių vertinimo, klientų konsultavimo bei draudimo sutarčių sudarymo ir apdorojimo tikslais. Asmens duomenys apdorojami tik konkrečiais tikslais ir tik vadovaujantis BDAR, duomenų apsaugos akto reglamentais, atitinkamomis draudimo sutarties akto nuostatomis ir kitais galiojančiais įstatymais.

BDAR kontrolierius, apibrėžiantis Jūsų asmens duomenų apdorojimo tikslus ir priemones:

UAB EUROLIFE Baltic

Kubiliaus g. 6

LT - 08234 Vilnius

office@eurolife.lt

Jei iškilo klausimų dėl Jūsų asmens duomenų apdorojimo, nuo 2018 m. gegužės 25 d. galite savo užklausą nukreipti pirmiau nurodytu adresu (nurodydami „duomenų apsaugos pareigūnui“) arba siųsti el. laišką adresu dataprotectionofficer@eurolife.cc.

Kuriuos asmens duomenis naudojame?

Apdorojame Jūsų draudimo pasiūlyme pateiktus duomenis (paraiškos duomenis) bei iš trečiųjų šalių (brokerių, gydytojų, ekspertų, draudimo agentų ir kt.) gautus sutarties duomenis. Tokie duomenys – tai, pavyzdžiui, Jūsų vardas ir pavardė, Jūsų gimimo data, Jūsų adresas, informacija apie apdraustas palūkanas, draudimo suma, sutarties terminas, draudimo premija ir Jūsų banko duomenys. Tokius duomenis pateikiame paraiškoje paminėtam draudimo partneriui, kuris tvarko draudimo sutarties sudarymą.

Draudiminio įvykio atveju mes arba draudimo kompanija renka ir apdoroja papildomą informaciją apie patį įvykį (pvz., nelaimingo atsitikimo datą, nelaimingo atsitikimo priežastį, nuotraukas, dokumentus ir kt.) bei ieškinio duomenis (išmokos sumą, banko duomenis ir kt.). Prireikus gali būti įtraukiami ir duomenys, gauti iš trečiųjų asmenų, kuriems buvo patikėta įvertinti ieškinį (pvz., ekspertai), arba asmenų, kurie gali pateikti bet kokią kompetentingą informaciją (atitinkamos institucijos, liudininkai ir kt.), arba kurie yra susiję su pašalpos išmokėjimu (gydytojai, ligoninės ir kt.).

Mes renkame tik būtiną informaciją, o tai reiškia, kad tam tikrais pavieniais atvejais pakaks gauti tik kai kuriuos iš išvardytų duomenų.

Kokiu tikslu ir kokiu teisiniu pagrindu duomenys renkami ir apdorojami?

a) Sutarčių paruošimas, administravimas ir įgyvendinimas (draudimas) (teisiniu pagrindu: BDAR 6 str., 1 (b) skirsnis)

Pateikus paraišką dėl draudimo, Jūsų teiginiai, pateikti paraiškos formoje, reikalingi draudžiamajai rizikai įvertinti. Tuomet duomenys pateikiami paraiškoje nurodytai draudimo kompanijai. Įsigaliojus draudimo sutarčiai, šie duomenys bus apdorojami sutarčiai įgyvendinti, pvz., polisui išduoti ir papildomoms sąskaitoms faktūroms išrašyti. Draudiminio įvykio atveju mes arba draudimo kompanija turės apdoroti papildomus duomenis, susijusius su įvykiu, siekiant apibrėžti draudėjo įsipareigojimo atlyginti žalą apimtį.

b) Duomenų subjekto sutikimas (teisinis pagrindas: BDAR 6 str., 1 (a) ir 9 skirsnis, §11a VersVG)

Norint apdoroti specialiųjų asmens duomenų (pvz., su sveikata susijusių duomenų) kategorijas, reikalingas aiškus Jūsų sutikimas, nebent jų reikia teisiniams reikalavimams nustatyti, įgyvendinti ar apsaugoti.

Draudimo sutarčių sudarymas ir įgyvendinimas grindžiamas asmens duomenų apdorojimu. Jei nepateiksite reikiamo kiekio asmens duomenų, esant tam tikroms aplinkybėms gali būti neįmanoma sudaryti reikiamos draudimo sutarties su Jumis arba ištirti bei įgyvendinti su Jūsų draudimo sutartimi susijusius reikalavimus dėl išmokų.

c) Su draudimu susijusi statistika (teisinis pagrindas: BDAR 6 str., 1 (b) ir (f) bei 9 str., 2 (j) skirsnis)

Jūsų asmens duomenų apdorojimas taip pat reikalingas norint surinkti su draudimu susijusią statistiką, kuri būtų naudojama naujiems draudimo tarifams nustatyti arba priežiūros institucijos reikalavimams atitikti. Be to, Jūsų draudimo sutarčių duomenis naudojame tam, kad galėtume peržvelgti santykius su Jumis kaip su klientu, kas padėtų mums pagerinti mūsų teikiamas konsultavimo paslaugas sutarčių sudarymo ar papildymo atžvilgiu, priimti sprendimus dėl geranoriškumo ar užtikrinti geresnį keitimąsi informacija su Jumis.

d) Duomenų apdorojimas, susijęs su įstatymais nustatytomis pareigomis (teisinis pagrindas: BDAR 6 str., 1 (c) skirsnis)

Mes apdorojame Jūsų asmens duomenis tam, kad įgyvendintume teisinius įsipareigojimus, kurių turime laikytis, pvz., priežiūros nuostatas, su dokumentų tvarkymu susijusius įmonių ir mokesčių įstatymus bei konsultavimo įsipareigojimus.

Gyvybės draudimo srityje apdorojame duomenis, susijusius su Jūsų mokestine rezidencija, kad galėtume įgyvendinti savo įsipareigojimus dėl ataskaitų teikimo finansų institucijoms, veikiančioms pagal bendrą ataskaitų teikimo standartą (CRS) bei pagal užsienio akcinio apmokestinimo vykdymo akto (FATCA) tarpvyriausybinį susitarimą su JAV. Be to, pagal pinigų plovimo veiklos prevencijos ir kovos su pinigų plovimu įstatymą esame įsipareigoję įgyvendinti savo pareigas, siekdami kovoti su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Taip pat šiais tikslais apdorojami ir asmens duomenys (pvz., tapatybės duomenys, informacija, susijusi su Jūsų profesine veikla ir Jūsų lėšų šaltiniu).

e) Rinkodaros veikla (teisinis pagrindas: BDAR 6 str., 1 (a) ir (f) skirsnis)

Jūsų duomenis apdorojame ir rinkodaros tikslais, kad galėtume reklamuoti savo ir bendradarbiaujančių partnerių produktus. Kad galėtume užtikrinti geresnį reklamos suderinimą pagal klientų poreikius ir sugebėti pateikti kiekvienam atvejui atskirai pritaikytas kvotas, analizuojame tiesiogiai su šiuo tikslu susijusius duomenis. Turime teisėtų interesų savo esamiems ir potencialiems klientams pasiūlyti draudimo produktus, kurie būtų tinkamai pritaikyti pagal jų poreikius. Turite teisę prieštarauti Jūsų duomenų apdorojimui tiesioginės rinkodaros tikslais.

Jei norėsime apdoroti Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, nei nurodyta pirmiau, apie tai Jums pranešime pagal galiojančius įstatymus.

Su kuo dalinamės duomenimis?

Jei to reikia norint pasiekti šių tikslų arba jei to reikalaujama pagal įstatymus, kiekvienu konkrečiu atveju perduosime duomenis atitinkamam gavėjui, kuriam jų reikia. Tokie gavėjai gali būti:

a) Draudimo kompanijos

Kaip draudimo brokeris ar tarpininkas, mes duomenis teikiame paraiškoje nurodytai draudimo kompanijai.

b) Perdraudėjai

Drausdamos nuo konkrečių rizikų, draudimo kompanijos artimai bendradarbiauja su perdraudėjais, padedančiais įvertinti riziką ir ištirti ieškinius. Tokiais atvejais gali prireikti duomenimis keistis su draudėjais, siekiant įvertinti riziką ar ieškinius.

c) Nepriklausomi draudimo agentai

Kai naudojatės brokerio, konsultanto ar draudimo agento paslaugomis, jis renka ir apdoroja Jūsų asmens duomenis ir perduoda juos mums, kad galėtume įvertinti riziką, apdoroti sutartį ar įvertinti ieškinį. Panašiai dalinamės Jūsų asmens duomenimis su Jūsų agentu, jei to reikia, kad galėtume pateikti kompetentingą konsultaciją dėl draudimo.

d) Institucijos, teismai ir kitos trečiosios šalys

Kaip kompanija, veikianti finansinių paslaugų srityje, mes vadovaujamės griežtais reglamentavimo reikalavimais bei esame stebimi atitinkamų institucijų. Šiame kontekste, pareikalavus atitinkamoms institucijoms ar teismams, gali prireikti jiems atskleisti mūsų draudėjų asmens duomenis.

Tiriant ieškinį gali prireikti pasinaudoti tokių trečiųjų šalių kaip gydytojai, ligoninės, ekspertai ar ieškinių derintojai paslaugomis ir su jais bendrinti Jūsų asmens duomenis.

e) Duomenų, susijusių su Jūsų sveikata, gavėjai

Vadovaujantis teisiniais reglamentais, su Jūsų sveikata susiję duomenys tik išskirtiniais atvejais ir tik su Jūsų sutikimu, tačiau ir be aiškaus Jūsų leidimo (atskirais atvejais) gali būti perduodami šiems gavėjams:

Paraiškoje paminėtai draudimo kompanijai, tyrimus atliekantiems ir gydantiems gydytojams ir ligoninėms arba kitoms medicininės ir sveikatos priežiūros institucijoms, perdraudėjams, bendradarbiaujantiems apdorojant atitinkamą ieškinį, paskirtiems ir įgaliotiesiems ekspertams, įgaliotiesiems ar teisiniams susijusių asmenų atstovams, teismams, viešiesiems ieškovams, administracinėms institucijoms, arbitražo tarnyboms ar kitoms trečiųjų šalių institucijoms ir organams, atsakingiems už ginčų sprendimus, įskaitant visus jų paskirtus ekspertus.

Kur laikomi duomenys? Ar duomenys gali būti perduodami gavėjams trečiosiose šalyse?

Visi duomenys, apdorojami atliekant draudimo verslo tarpininkavimo veiksmus ir operacijas, yra centralizuotai saugomi mūsų vidaus kompiuteriuose ir išoriniuose duomenų centruose, kurie atitinka duomenų apsaugos standartus.

Duomenų perdavimas gavėjams už Europos ekonominės erdvės ribų atliekamas tik tuomet, kai ES komisija oficialiai patvirtina, kad atitinkama trečioji šalis gali užtikrinti reikiamą duomenų apsaugos lygį arba jei naudojamasi kitomis apsaugos priemonėmis, susijusiomis su duomenų apsauga, pvz., privalomomis įmonės taisyklėmis arba ES standartinėmis sutarties sąlygomis.

Kiek laiko saugomi duomenys?

Iš esmės Jūsų duomenys saugomi tiek laiko, kiek trunka mūsų draudiminiai santykiai. Tačiau yra teisinių įsipareigojimų, susijusių su duomenų išsaugojimu, pagal kuriuos turime laikyti duomenis, susijusius su Jumis ar trečiosiomis šalimis (pvz., kartu draustais asmenimis), Jūsų ieškinių bylomis ir Jūsų draudimo sutartimi, net jei tai nėra susiję su draudinimiais santykiais arba tam tikrą laikotarpį po to, kai ieškinys išsprendžiamas.

Be to, Jūsų asmens duomenis laikome tol, kol patenkinami visi teisiniai reikalavimai, susiję su mūsų draudiminiais santykiais. Senaties terminas yra nuo 3 iki 30 metų.

Kokios yra Jūsų teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą?

Pagal BDAR 15–22 straipsnius turite tokias teises duomenų valdytojo atžvilgiu, susijusias su saugomais duomenimis apie Jūsų asmenį:

  • Prieigos teisė
  • Teisė ištaisyti netikslius ar neišsamius duomenis
  • Teisė ištrinti duomenis, kurie buvo tvarkomi neteisėtai 
  • Teisė į apdorojimo apribojimą (nuo 2018 m. gegužės 25 d.)
  • Teisė prieštarauti asmens duomenų apdorojimui (jei yra teisėtas interesas)
  • Teisė į duomenų perkeliamumą: teisė gauti duomenis, kuriuos pateikėte struktūruotu, bendrai naudojamu ir skaitmeniniu būdu perskaitomu formatu (nuo 2018 m. gegužės 25 d.)

Kai Jūsų duomenims apdoroti reikalingas Jūsų sutikimas, šį sutikimą galite atsiimti bet kuriuo metu, kad nebegalėtume Jūsų duomenų apdoroti, nebent būtų teisinis pagrindas, reikalaujantis šiuos duomenis apdoroti toliau. Atsiėmus sutikimą tai neturės įtakos duomenų apdorojimo teisėtumui, jei tai buvo atliekama prieš sutikimą atsiimant. 

Duomenų subjektas turi pateikti informaciją, leidžiančią jį identifikuoti, kad būtų galima užtikrinti, jog atsakymas pasieks tinkamą asmenį.

Turite teisę pateikti skundą vietos duomenų apsaugos tarnybai (asmens duomenų apsaugos įgaliotiniui) kaip priežiūros institucijai, jei manote, kad Jūsų asmens duomenys apdorojami neteisėtai.